• Tarih: 2020-06-06 15:59:06
  • By: Admin

Mobilya Dekorasyon Bölümü

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı 0 21.11.2012 4352 Günümüzde mobilya ve iç mekân tasarımı alanında üretim anlayıĢı, değiĢen dünyada ve geliĢen müĢteri istekleri doğrultusunda çok hızlı bir değiĢim içine girmiĢtir. DeğiĢik ham ve mamul maddeler, yeni teknolojiler bu değiĢim ve geliĢimin içinde yerlerini almıĢtır. Ham ve mamul maddeleri iĢleyebilmek, müĢteri memnuniyetini sağlayabilmek ve kaynakları hesaplı harcayabilmek için nitelikli ve eğitimli insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Zamanın değerli, kaynakların çok önemli olduğu günümüzde eğitilmiĢ insan gücü, göz ardı edilemeyecek kadar önem taĢımaktadır. Mobilya ve iç mekân tasarımı alanı altında; mobilya ve iç mekân ressamlığı, iç mekân ve mobilya teknolojisi, mobilya iskeleti ve döĢemesi, mobilya süsleme sanatları ve ahĢap doğrama teknolojisi dallarında öğretim programı hazırlanmıĢtır. Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı Alanı Programı, sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıĢ geniĢ kapsamlı bir programdır. Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı Alanı Programı’nın hazırlanmasında Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversitelerden alan uzmanları ve meslek elamanları ile iĢ birliği içinde çalıĢılmıĢtır. Alanın altında aĢağıdaki dallarda öğretim programları hazırlanmıĢtır. 1. Mobilya ve Ġç Mekân Ressamlığı 2. Ġç Mekân ve Mobilya Teknolojisi 3. Mobilya Süsleme Sanatları 4. Mobilya Ġskeleti ve DöĢemesi 5. AhĢap Doğrama Teknolojisi Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalıĢmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleĢmesi hedeflenmiĢtir. Günümüzde yaĢanan hızlı küreselleĢme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarıĢı, ülkelerin insan kaynaklarını geliĢtirmeye yönelmesine neden olmuĢtur. Mobilya ve iç mekân tasarımı, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi sektörü olmuĢtur. Mobilya ve iç mekân tasarımı meslek alanındaki eğitim; günün müĢteri isteklerine cevap verebilecek, kaynakları ve zamanı verimli kullanabilecek kendini mesleki geliĢimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü yetiĢtirmek için geliĢen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir. Günümüzde meslekler, kendi alt dallarını oluĢturup bunları adeta birer bağımsız meslek gibi ortaya koymaktadır. Bu değiĢimden mobilya ve iç mekân tasarımı alanı da etkilenmiĢ ve kendi alt dallarını oluĢturmuĢtur. Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında çalıĢacak orta kademe teknik insan gücü, mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki kiĢilerle sürekli iletiĢim hâlinde ve grup çalıĢmasına yatkın kiĢiler olarak yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir. Mobilya ve iç mekân tasarımı alanı iĢlevsel değerleri ile mekânların kullanılırlığını artırıp estetik değeriyle yaĢadığımız ve çalıĢtığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini amaçlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleĢtiren ürünler ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de bu sektör hızla geliĢmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli iĢletmeler giderek ĢirketleĢmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda büyük ölçekli iĢletmelerin sayısı artmıĢtır. MüĢteri iliĢkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iĢ organizasyonu, tasarım, lojistik, danıĢmanlık, pazarlama ve bilgi/iletiĢim sistemleri konusunda kiĢilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma eğilimi göstermektedir. Program geliĢtirme sürecinin her aĢamasında, ĠġKUR, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek eğitim kurumları, üniversiteler, alanda faaliyet gösteren sektörler vb. kurumlarla iĢ birliği yapılmıĢtır. Bu kuruluĢların eğitim sorumluları ve çeĢitli meslek elemanları ile iletiĢim kurulmuĢ ve katkıları sağlanmıĢtır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıĢtır. Bu doğrultuda mobilya ve iç mekân tasarımı alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaĢta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiĢtir. SEKTÖR Türk mobilya endüstrisi, çoğu geleneksel yöntemlerle çalıĢan atölye tipi küçük ölçekli iĢletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdedir. Özellikle son yıllarda küçük ölçekli iĢletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli iĢletmelerin sayısı artmaya baĢlamıĢtır. Fabrikasyon üretim yapan firma sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Türk mobilya sektörünün mobilyacılığın ülkeye bir sanayi olarak girdiği ilk dönemlerden bugüne büyük geliĢmeler kaydettiği yadsınamaz. Ancak bu geliĢmeler, mobilya sektöründe sıkıntıları da beraberinde getirmiĢtir. Artık dünya pazarında var olmayı hedeflemeleri gereken Türk mobilyacıları, sorunlarını aĢıp uluslararası pazarların trendini yakalamalıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde mimari tasarımlarla birlikte ilerleyen mobilyacılık, tasarımlarda ortaya konan yaratıcılık, malzemenin ulaĢtığı çeĢitlilik ve kullanılan ileri teknoloji ile geleceğin önemli bir imalat sektörüdür. Oturma gruplarından büro mobilyasına; genç odasından dekorasyon eĢyalarına kadar çok geniĢ bir yelpazede binlerce ürüne sahip bu sektör, kalitesi ve ürün çeĢidiyle dünya pazarında adından daha çok söz ettirecek potansiyeldedir. Mobilya üretimi, ülkemizde küçük el sanatları Ģeklinde baĢlamıĢtır. Ancak ahĢap veya ahĢap esaslı eĢyaya duyulan talebin hızlı artıĢı nedeniyle 18. yüzyılın sonlarında fabrikasyon üretime geçilmiĢtir. Böylece seri üretimle düĢük maliyet, hedeflenen miktar ve kaliteyi gerçekleĢtirip verimliliği artırmak amaçlanmıĢtır. Mobilya endüstrisinde geleneksel yöntemlerle çalıĢan atölye tipi küçük iĢletmeler ağırlıkta olup 1975 yılından itibaren yaĢam alanlarında önemli yapısal değiĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. GeçmiĢte ustaların el iĢçiliğiyle yaptıkları iĢlemler, artık bilgisayar destekli CNC tezgâhlarında seri hâlde yapılabilir duruma gelmiĢtir. Ancak bu geliĢme, sektördeki küçük ölçekli iĢletmelerin azaldığı anlamına gelmemektedir. Hâlen sektörün büyük çoğunluğu atölye tipi küçük ölçekli iĢletmelerden oluĢmakta ve geleneksel yöntemlerle üretim yapmaktadır. Mobilya sektörü sadece mobilya üreticilerini kapsamamaktadır. Yonga levha, lif levha, melamin kaplı levha, kaplama vb. ham madde üreticileri; makine üreticileri; mimarlar; dekoratörler; metal, plastik, ahĢap aksesuar üreticileri; yapıĢtırıcı, tutkal, boya, polyester, cila, sünger vb. gibi kimyasalların imalatçıları; döĢemelik deri ve tekstil üreticileri gibi sayısız iĢ kolu da sektörümüze destek vermektedir.

Etiketler:

Mobilya